UW dla Ukrainy

Najnowszy numer Magla (209)

Dzień 24 kwietnia 2022 r. wstrząsnął od posad znaną nam rzeczywistością. Skoro świt wszystkich nas dobiegła informacja o ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę. Uwikłani w sieć politycznego absurdu i nieprzytomnej samowoli pozostają przede wszystkim zwykli ludzie, cywile. Najważniejszym manifestem niezgody ze strony całego świata jest pomoc humanitarna, która powinna być naszym moralnym obowiązkiem. Nieobojętni na los naszych sióstr i braci z Ukrainy, solidarni i gotowi do działania pozostają również studentki i studenci Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tekst: Oliwia Witkowska

Zdjęcie: Uniwersytet Warszawski

Sercem i czynem z Wami 

W aktywne działania na rzecz dotkniętych kryzysem sąsiadów jawnie, nieprzerwanie i z pełną mobilizacją angażują się studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelniane inicjatywy podejmowane są na wielu płaszczyznach, zarówno odgórnie, jak i jednostkowo przez poszczególne wydziały, katedry i inne, mniejsze struktury. Wśród akcji pomocy dla osób z Ukrainy dotkniętych kryzysem wojennym można wyróżnić m.in. zbiórki żywności i artykułów pierwszej pomocy, ale również rozmaitą pomoc socjalną, prawną i psychologiczną, tłumaczenia i inne działalności. Na podstawie dających nadzieję i wiarę w moc kolektywnej determinacji obserwacji można stwierdzić, że społeczności Uniwersytetu Warszawskiego nie brakuje empatii i poczucia jedności, które motywują do bezinteresownego wyciągnięcia pomocnej dłoni.  Każdy z nas może się przyłączyć. Każdy może się zobowiązać. Każdy może mieć realny wpływ na sytuację. 

Pomoc materialna 

Jak można przeczytać w poświęconym temu artykule na stronie Uniwersytetu (od 4 marca 2022 r. z na bieżąco aktualizowanymi informacjami na temat inicjatyw podejmowanych przez społeczność UW można się zapoznać w specjalnie przygotowanej zakładce), starania mające na celu niesienie pomocy osobom z Ukrainy czynią liczne ogniwa struktury uczelni. Zbiórkę żywności, środków higieny osobistej i innych artykułów pierwszej potrzeby pod nazwą #PolondlaUkrainy w dniach od 28 lutego do 3 marca 2022 r. organizował Wydział Polonistyki. Wszystkie dary trafiły do Punktu Recepcyjnego w Dorohusku, który, jak dowiadujemy się z tekstu, oferuje przemieszczającym się Ukraińcom nocleg, niezbędną pomoc medyczną oraz wsparcie w załatwianiu koniecznych formalności. 

W organizację pomocy materialnej zaangażował się również Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW wraz z fundacją HumanDoc, otwierając zbiórkę potrzebnych artykułów, m.in. odzieży czy zabawek i materiałów edukacyjnych dla dzieci. Punkt zbiórki przy ul. Nowy Świat 67 działa do dziś, jest otwarty przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8.0020.00. Listę przyjmowanych w punkcie darów znaleźć można na stronie internetowej wydziału.

Zbiórkę kosmetyków, środków medycznych i długoterminowej żywności we współpracy z PCK organizował również Wydział Filozofii UW. W dniu 28 lutego 2022 r., zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów zainicjował Wydział Neofilologii UW, w trzech budynkach przy ulicach Dobrej 55, Oboźnej 8 i Hożej 69. Pomoc w transporcie darów zaoferowało Koło Naukowe Ad Futurum Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Według szacowań wolontariuszek i wolontariuszy z tego wydziału, zebrano około 300 kartonów żywności, leków, materiałów opatrunkowych, a także środków higienicznych, kosmetyków i odzieży. 

Warto wspomnieć, że jednostek i osób je tworzących, podejmujących inicjatywy jest jednak znacznie więcej. 

Pomoc prawna i psychologiczna

Wsparcie prawne dla studentek i studentów, doktorantów oraz pracowników, ubiegających się o legalizację pobytu w Polsce nieprzerwanie oferuje Welcome Point UW, na którego stronie internetowej znaleźć można więcej informacji na ten temat. Zorganizowaną przez doktorantów pomoc prawną w sprawach akademickich oferuje również Wydział Prawa i Administracji UW. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na facebookowym fanpage’u Samorządu Doktorantów WPiA UW. 

Z uwagi na oczywistą wagę tego rodzaju pomocy, Uniwersytet Warszawski pomaga w szerzeniu sprawdzonych informacji dotyczących poza uniwersyteckich ośrodków pomocy psychologicznej na fanpage’ach oraz stronach wydziałów i ich samorządów. Studenckie Koło im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit prowadzi systematycznie aktualizowaną listę organizacji i ośrodków chętnych do wsparcia osób pochodzących z Ukrainy. Listę można znaleźć na facebookowym fanpage’u Koła. 

Na stronie internetowej Uniwersytetu dostępny jest również szereg informacji dotyczących niezbędnej pomocy socjalnej, m.in. kroki postępowania w celu zwolnienia z opłat za studia na UW i uzyskania zapomogi.

Wsparcie językowe

Wsparcie i zjednoczenie w celu pomocy potrzebującym nie zna barier językowych. Studentki i studenci Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW wraz z Radą Samorządu Studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW oferują pomoc w sporządzaniu tłumaczeń z języka polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego dokumentów związanych z kwestiami humanitarnymi wynikającymi z obecnej sytuacji kryzysowej. W Katedrze Ukrainistyki powstało Centrum Pomocy Językowej świadczące nieodpłatne wsparcie w tłumaczeniach prawnych, medycznych i formalnych, ale także tych, które w szerszym kontekście dotyczą życia codziennego i odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej. 

Wolontariat 

Ci, którzy chcą zaangażować się w aktywne, fizyczne działania społeczności Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz Ukrainy, mają możliwość dołączenia do zespołu wolontariuszek i wolontariuszy Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW. Więcej informacji na ten temat wyszukać można na stronie internetowej UCW UW, gdzie znajdziemy m.in. formularz zgłoszeniowy i kontakt mailowy przeznaczony dla jednostek Uniwersytetu poszukujących ochotniczek i ochotników do swoich inicjatyw. 

Rzeczowe i konkretne informacje dotyczące udzielania i uzyskiwania pomocy znajdują się na oficjalnych i samorządowych stronach internetowych i Facebooku wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Jako społeczność stanęliśmy w obliczu sytuacji, która niosąc cierpienie naszym sąsiadom, w tym również innym studentkom i studentom, doktorantom, wykładowcom, pracownikom uniwersytetów, ludziom bliskim nam pod niezliczoną liczbą względów obudziła w nas solidarność. 

Należy pamiętać, że każde, nawet pozornie najmniejsze działanie ma znaczenie. Cegiełka po cegiełce, włóżmy serce, myśl i czyn w odbudowę tego, co najważniejsze wolności. 

Bądźmy solidarni!

Слава Україні!